สอบท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ด

ลิงค์: https://ehenx.com/14153/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู(ภาษาไทย),นักประขาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเขึยนแบบ,ช่วยนายช่างเครื่องกล,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเด็ดมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเด็ด
อาศัยอำนาจตามความในจ้อ ๑๘ และจ้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการจ้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเด็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเด็ด ในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยนายช่างเขึยนแบบ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)

 1. มีวุฒิไม่ตากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรีอสาขาศึกษาศาสตร์ (ด้านภาษาไทย) หรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรีอ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบีติเสพาะตำแหน่งในสาขาวิชาเอกที่สมัคร
 2. มีไบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณรุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การอัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรีอ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี๋ได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาขีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการผิกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาชองรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการผิกอบรมไม่น้อยกว่า 12 จั่วใมง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ‘ผิกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกจนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการผิกอบรมไม่น้อยกว่า 12 จั่วโมง
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่^ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการผิกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการผิกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ผู้ช่วยนายช่างเขึยนแบบ

 1. ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพหรือคุณ}ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสวขาวิชวหรือทวง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการอัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเชียบแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.’จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมนิติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณ}ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชวหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการอัดงานงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้!ด้
 3. ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณ}ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!บ่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการอัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมนิติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้

ช่วยนายช่างเครื่องกล

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ-}ฒํอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและช่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้เดั
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณรุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและช่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบ้ตเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
 3. 3ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณรุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและช่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมนิติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใด้ 

พนักงานขับรถยนต์

มีความรู้ความจำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มีความรู้ความช่านา ญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอบุญาตข้บ50ตาม กฎหมาย (ใบขับขี่ประเภท ๒) 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ด :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ด

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments