กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/14154/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการชั่งตวงวัด,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการชั่งตวงวัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์ (พนักงานทุนหมุนเวียน)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการชั่งตวงวัด

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ 


นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ 


นักวิชาการพาณิชย์

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการชั่งตวงวัด

 1. รวบรวมข้อมูลคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในความล่งเสริมของกรมการค้าภายใน
 2. จัดทำทะเบียนคำชอที่เกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามกระบวนการ ที่กำหนดตามกฎหมาย เช่น การจัดตั้ง การเลิก การยื่นคำชอต่าง ๆ ตามประกาศกำหนด
 3. ปรับปรุงแก้ไชเพิ่มเดิมข้อมูลเอกสารทางทะเบียน ในฐานข้อมูลระบบตลาดคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อสนับสนุนระบบตลาดและส่งเสริม การพัฒนาระบบโลจิสดิกส์ เช่น การต่อสัญญาเช่าเพิ่มคลังสินค้า การยกเลิกคลังสินค้า การแจ้งเปลี่ยนแปลง นายคลังสินค้า การลดจำนวนคลังสินค้า การแจ้งเพิ่มคลังสินค้า เป็นต้น
 4. รับแจ้งและรวบรวมแบบรายงานแสดงฐานะการเงินและกิจการของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
 5. จัดทำข้อมูลคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อสนับสบุน การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพาณิชย์

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการด้านการผลิต การจำหน่าย การให้บริการ รวมทั้ง ด้านการตลาด ทั้งในส่วนของราคาจำหน่ายและการแข่งขันในตลาด
 2. ติดตามข้อมูลราคาและปริมาณสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและปริมาณ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพาณิชย์

กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเสนอแนะแกิไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
 2. วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการ ที่เสนอขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แก่พนักงานกองทุน ผู้มล่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ รายไตรมาส
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 6. ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ
 7. ประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรเพื่อประกอบการประขุมคณะกรรมการนโยบายและ
  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.:
 8. จัดทำรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 9. การรายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 1
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานชองกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
 2. จัดทำเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมายรวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
 4. จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยการขอใช้เงิน/การเก็บรักษาหาประโยชน์ของกองทุน การเบิกจ่าย การจัดชื้อจัดจ้าง การพัสดุกองทุนรวมฯ โดยอิงจากประกาศและระเบียบต่างๆของการใช้เงินกองทุน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายและระเบียบแก่บุคคล หรือหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการจากกองทุน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 6. จัดทำคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการชั่งตวงวัด

 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาด กฎระเบียบทางการค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน 

นักวิชาการพาณิชย์

 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาด กฎระเบียบทางการค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน

นักวิชาการพาณิชย์

กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการด้า การตลาด สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิต และการตลาด
  วิชาความรู้ศวามุสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและการประเมินผล

กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิตและการตลาด
  วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๖๕๓๔ และที่แค้!.ขเพิ่มเดิม 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments