กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14156/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางวิชาการบัญชี สาขาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิขาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนงานสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายในและกำหนดแนวการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจชองสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตฒกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC และตามมาตรฐานการสอบบัญชี
๓. ตรวจสอบความลูกต้องของรายงานในงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วน ลูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแกไขการปฏิบัติทางบัญชี
๔. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมวางระบบ การตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกบัญชี
๕. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพตามโครงการต่างๆ
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงาน
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments