ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/14163/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 16,785-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ข. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาดิว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งซาดิ พ.ศ. ๖๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างดามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16785- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นด้น
 2. ปฏิบัติงานอื่นดามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  พ.ศ. 2561
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบีติงานในหน้าที่
 3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ, 2526 และที่แกใขเพิ่มเดิม
 5. ความรู้เนื้องด้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 6. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๑ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน่าที่จากประวัตส่วนตัว ประวัตการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เซ่น ความร้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทีคนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลกภาพ เป็นต้น
ทั้งนี่ จะทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่าน ภาคความรูความสามารถที่ไข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์ สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์ เลขที ๔/๑ ถนนสุริยกานต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์32000 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 9 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044514890

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments