กรมท่าอากาศยาน ระนอง

ลิงค์: https://ehenx.com/14162/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างCCTV.,เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (ท่าอากาศยานระนอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง

ด้วย ท่าอากาศยานระนอง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนใน ตำแหน่งต่าง ๆปฏิบัติงานที, ท่าอากาศยานระนอง จำนวน ๒ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งกรม ทำอากาศยาน ที่ ๙๘๐/๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่าง CCTV.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่าง CCTV

๑.ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 


เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง

๑.ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
๓. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
๔. คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเดิมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่สู้ภัยและคับเพลิง
(๑) เพศชาย อายุ ๑๘ – ๔๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๖๔ ช.ม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและนํ้าหนักตัวต้องมี ความสมดุลกัน)
(๔) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชองกรมการรักษา ดินแดน
(๔)มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลชองเอกชนซึ่งแสดงว่ามี ร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย
–    การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละช้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดชิเบล เมื่อทดสอบด้วย เครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
–    การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองช้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๓๐ ในอีกข้างเมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้อง มองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
๔. จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดย
–    ทดสอบการดันพื้น    ๓๐ ครั้ง
–    ทดสอบการลุกนั่ง (Sit Up)    ๔๐ ครั้ง
–    ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง    ๖๐ ครั้ง
–    ทดสอบการวิ่งอย่างน้อย    ๒,๔๐๐ เมตร
ทั้งนี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามที่แนบท้าย ประกาศนี้เท่านั้น
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่าง CCTV.

๑. ดำเนินการวางแผน การจัดหาวิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๒. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ ร่วมกับระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๓. ควบคุม เฝ็าระวัง สังเกตการณ์สิ่งผิดปกติผ่านระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๔. จัดทำรายงานการซ่อมแซม และบำรุงรักษาโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๕. จัดทำรายงานสิ่งผิดปกติที่สังเกตเห็นผ่านระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทั้!ด้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักและวิธีการ และ มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
๒. ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เข่น ช่องทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนใน การสู้ภัย
๓. ดำเนินการสู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
๔. ดับเพลิงอากาศยานและดับเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานและเขต
รับผิดชอบ โดยใชเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ประจำรถคับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสม ไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีเพลิง โดยใช้สารคับเพลิงประเภทนํ้ายาโฟม รวมทั้ง ระบบเครื่องยนต์ เพื่อการคับเพลิงและสู้ภัย
๔. ช่วยฟันคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเชต
รับผิดชอบ
๖. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ
๗. จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้Tเกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผน ฯ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๘. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ 

วิชาที่สอบ

นายช่าง CCTV.

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่งคะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน
–    ความรู้พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ CC7V และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
–    ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
–    ความรู้เกี่ยวกับการคุมคามด้านการบิน
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานพ.ศ. ๒๕๕๐
– ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแกไขปัญหาเนี้องต้นและสถานการณ์ปัจจุบัน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จะประเมินผู้เช้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวิดิการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เช้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมละคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 


เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่งคะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบินและจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวิดิการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมละคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน ระนอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครสอบคัดเลือกไต้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานระนอง หรือสามารถโหลดเอกสารใบสมัคร (ท้ายประกาศรับสมัครสอบ) 

ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานระนอง ๙๑ ม.๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง85000 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน ระนอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments