กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/14201/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการขนส่ง,นักประชาสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 100 /๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จ็งประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลดิมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 


นักวิชาการขนส่ง

ได้รับปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมขนล่งและโลจิสติกส์ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการ เดินเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 


นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรี ลาชาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผมหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นิติกร

 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ปฏิบัติงานด้านศึกษา วิเคราะห์ระบบคลังข้อมล ระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปรับปรุงแก้โขระบบคลังข้อมูล เป็นต้น
 2. ผึเกอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นักวิชาการขนส่ง

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิชัย เกี่ยวกับการชนส่งและการพาณิชยนาวี เพื่อประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวีและกิจการ ที่เกี่ยวเนื่อง
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ กิจการพาณิชยนาวีและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นักประชาสัมพันธ์

 1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อให้การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามฟ้าหมาย
 2. สำรวจความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อเข้นข้อมูลในการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำ เอกสารและผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 4. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามฟ้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ ที่กำหนด
 5. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ชี้แจงและให้รายเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นิติกร

 1. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลง ระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับคนประจำเรือและแรงงานทางทะเลที่เข้นภาษาต่างประเทศ ที่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแกไขที่เหมาะสม และ/หรือ เป็นข้อมูลสนับสบุน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแกํไขความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายใน เพื่อ เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองคนประจำเรือไทย
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคนประจำเรือ เพื่อ นำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไช กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
 4. ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments