สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/14215/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) จะดำเนินการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ เพื่อเข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่งระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๑) (ง) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ไม่สูงมาก หรือปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินที่ยากพอสมควร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ หรือปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
 

วิชาที่สอบ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน)

โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1. การตรวจสอบบัญชี (รวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป)
  2. หลักการบัญชี

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการ สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณชองลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) (ชั้น ๓) อำเภอเมืองนครนพม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 2 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042511737

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments