องค์การจัดการน้ำเสีย

ลิงค์: https://ehenx.com/14216/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การจัดการนํ้าเลีย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การจัดการนํ้าเสีย

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๖ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

องค์การจัดการนํ้าเลีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทีมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๖ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัสดุ

  1. คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  2. กรณีเป็นพนักงานองค์การจัดการนํ้าเลีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ ๕ ไม่นัอย กว่า ๒ ปี และจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ ๖ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา
  3. กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
  4. มีความรู้ไนงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการภายใน อย่างเหมาะสมแก,การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถจัดทำ แผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการ บริหารงาน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  6. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติ งานในหน้าที่
  7. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกิไขเพิ่มเดิม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การจัดการ นี้าเลีย ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการนํ้าเสย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับองค์การจัดการนี้าเลีย ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
  8. ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธึ๋สอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซี่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อ สมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ ทั้งนี้จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

วิธีการสมัครงาน องค์การจัดการน้ำเสีย  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล

องค์การจัดการนํ้าเลีย องค์การจัดการนํ้าเลีย เลขที่ ๓๓๓ อาคารเถ้าเป้งง้วน ๑ ขั้น ๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ชองปิดผนึก ไปที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการนํ้าเลีย เลขที, ๓๓๓ อาคารเล้าเป๋งง้วน ๑ ชั้น ๒๓ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุม ชอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
๔.๓ กรณีสมัครทาง online
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน online ได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อรับ สมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัคร และแนบเอกสาร หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ ทำการสมัครผ่านทาง online เป็นวันสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments