กยศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14224/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กยศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๕ อัตราโดยรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถ้ยืมเงินกองทุนฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะทีเป็นประโยขน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แก่หน่วยงาน (นายจ้าง) และผู้กู้ยืมเงิน
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงาน (นายจ้าง) หรือผู้กู้ยืมเงินเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการหักเงินเดือน
  3. ตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นในการหักเงินเดือนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  4. ข่วยประสานงานและสนับสบุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสบุนให้หน่วยงาน (นายจ้าง) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
     

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  2. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าต้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบว่า เอกสารวุฒิการศึกษาชี่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกองทุน เงินให้ถู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร จะลือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ จะดำเนินคดีกับผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวด้วย

กยศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กยศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments