กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14244/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ดำแหน,ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕เอ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ คพร./พิเศษ/ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จึงประกาศรับสมัคร คนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖) หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยาก พอสมควรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใข้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างโดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น

 1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
 2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
 3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
 4. ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดส่ง หนังลือเอกสารใหัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร
 6. ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และด้นหา หนังสือหรือเอกสารทางราชการ
 7. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวย ความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซม รักษาสถานที่ และทรัพย์สินของส่วนราชการ
 8. ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงาน
  ผลการปฏิบัติงาน
 9. งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ 
 10. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
 11. ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
 12. วางขั้นตอนของงานบันทึกข้อมูล
  การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
  ของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะ ดำเนินการบันทึกต่อไป
 13. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลในขั้นต่อไป
  ข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการ
 14. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้โนการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัดิหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments