สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14250/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๖๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพือเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำแผนที่ แปลงที่ดิน
 2. ประสานงานเกษตรกรและผู้ทีเกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบ การสำรวจ รังวัดแปลงที่ดิน
 3. ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสมุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. การสำรวจรังวัดที่ดิน
 2. กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 3. นโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญของรัฐบาล
 4. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ การจัดการข้อมูลและการส่งข้อมูลทางระบบ Internet
 5. สอบปฏิบัติ โดยการทดสอบการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัด การวัดมุม วัดระยะ การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลชที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 21 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments