กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14251/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมล่งเสริมสหกรณ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป สังกัดสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมล่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เข่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 2. แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
 4. แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
 5. ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
 6. แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
  ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 7. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 8. แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 10. แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 1. มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
 2. มีความรูในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ สหกรณ์
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน สารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8. มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน ตำแหน่งที่สมัครสอบ
 9. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะ ปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมถุทธบริการ ที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

กรมล่งเสริมสหกรณ์ กรมล่งเสริมสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและ กฎหมาย อาคาร ๑ ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 11 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments