กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14252/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวสำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 9 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูหรือ ณ สถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคราะห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆในการส่งเสริมสนับสบุนประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมงานครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ โดยผ่านการพิจารณา จากคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงาน ของกองทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกุล่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม และคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวง รวม ๑๗ ฉบับ และระดับอบุบัญญัดิ ๗ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมายด้านเด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วิชาที่สอบ

นักสังคมสงเคราะห์

(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
–    ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
–    ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน
–    การวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
–    ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวสำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวสำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวสำภู ชั้น ๑ ตำบลสำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 9 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments