กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14253/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนานืมือแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฟิมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร

ด้วยกรมพัฒนานืมือแรงงานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฟิมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 51 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 


นิติกร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. การศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์
  ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี
 4. งานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 5. จัดประชุม สัมมนา ให้บริการสถิติข้อมูลต่าง ๆ
 6. การจัดทำแบบสอบถาม ติดตามประเมินผลการฝึก
 7. ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 8. จัดทำและออกแบบทดสอบคัดเลือกและวัดผลให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึก การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกในสถานประกอบการและฝึกที่ไม่ใช่ช่าง รวมทั้งการฝึกเพื่อเปลี่ยนงาน งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ งานแข่งขันฝีมือแรงงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก การจัดทำตารางการฝึกการทดสอบ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก
 9. ประสานงานเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือผู้รับการฝึกปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 28
 10. พ.ศ. 2538
 11. ประสานงานเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและงานเกี่ยวกับการพัฒนคำขอตั้งสถานฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้น และติดต่อประสานการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1. การศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
2. ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรม
3. การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ
4. ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำข้อกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรม ตีความข้อกฎหมาย ข้อตกลงและสัญญาต่างๆ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
6. ตอบข้อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรม
8. พิจารณาอุทธรณ์คำขอร้องการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรม
9. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นโจทก์หรือจำเลย
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภารกิจ
 2. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 3. ความสามารถหรือทักษะการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. ความสามารถในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความสามารถหรือทักษะด้านประสานงานทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ

นิติกร

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภารกิจ
 2. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2542
 10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 12. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments