สพฐ

ลิงค์: https://ehenx.com/14343/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ เปิดรับสมัคร

ประกาศ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กระบี่     

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตรา
 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาญี่ปุ่น
 5. วิทยาศาสตร์
 6. สังคมศึกษา
 7. พลศึกษา
 8. ดนตรีสากล
 9. นาฏศิลป์
 10. ศืลปะ/ศิลปศึกษา 
 11. คอมพิวเตอร์ 
 12. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 
 13. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 
 14. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 
 15. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย /อนุบาลศึกษา 
 16. โสตทัศนศึกษา

5
20
7
1
7
13
6
2
2
1
9
7
3
10
26
2

รวมทั้งสิ้น  121 อัตรา  

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตรา
รวมทั้งสิ้น   อัตรา  

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

จันทบุรี

จันทบุรี เพิ่มเติม

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ชลบุรี เพิ่มเติม

ชัยนาท

ชัยภูมิ

ชุมพร

เชียงใหม่

เชียงใหม่ เพิ่มเติม

เชียงใหม่ เพิ่มเติม ฉบับ2

เชียงราย

ภูเก็ต

ภูเก็ต เพิ่มเติม

ตรัง

ตราด

ตาก

ตาก เพิ่มเติม

นครนายก

นครปฐม

นครพนม

นครราชสีมา

นครราชสีมา เพิ่มเติม

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

นนทบุรี

นราธิวาส

บึงกาฬ

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

ปัตตานี

พังงา

พิจิตร

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

แพร่

แพร่ เพิ่มเติม

มหาสารคาม

มหาสารคาม เพิ่มเติม

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม

ยะลา

ยะลา เพิ่มเติม

ยโสธร

ยโสธร เพิ่มเติม

ร้อยเอ็ด

ระนอง

ระยอง

ราชบุรี

ลพบุรี

ลำปาง

ลำปาง เพิ่มเติม

ลำพูน

ลำพูน เพิ่มเติม

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สกลนคร เพิ่มเติม

สงขลา

สตูล

สตูล เพิ่มเติม

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สระแก้ว

สระบุรี

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เพิ่มเติม

สุราษฎร์ธานี

สุรินทร์

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อยุธยา

อยุธยา เพิ่มเติม

อ่างทอง

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เพิ่มเติม

อุทัยธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจัาหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มืวุฒิไม่ตากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ ไม่หลังวันรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาชาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบ (เอกสารแนบท้าย ๒) และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารแนบท้าย ๓) สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและนุคลากรทางการศึกบาได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งชัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ค. ๒๕๓๘

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments