กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง)

ลิงค์: https://ehenx.com/14347/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,ช่างกลโรงงาน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (กรมการทหารช่าง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็น พนักงานราชการ จำนวน ๑๔ อัตรา ดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

เป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 


พนักงานสูทกรรม

เป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 


ช่างกลโรงงาน

เป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางาน เครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ช่างกลโรงงาน


คุณสมบัติทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๒.๑.๑ เป็นบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไม,ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม,เกิน ๓๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ.เกิด )
๒.๑.๒ เพศชาย ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ (ตาม สด. ๔๓) เท่านั้น
๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหาร ประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๑.๔ งดรับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ
๒.๑.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธี้ใจ
๒.๑.๖ ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
๒.๑.๗ ไม,เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ้นเพืเอนไมสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๑.๗.๑ เพศชาย มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม,จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒- ๔ (ตาม สด. ๔๓) มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอก ๗๕ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีนั้าหนักตัว ไม,น้อยกว่า ๔๘ กก.
๒.๑.๗.๒ เพศหญิง มีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม,น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ขึ้นไป และนั้าหนักไม,น้อยกว่า ๔๐ กก.
๒.๑.๘ เพศหญิง ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบ พนักงานราชการ (เครื่องแบบปกติขาวคอพับ(แขนสั้น) กระโปรงสีกากีแกมเขียว) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
๒.๑.๙ เพศชาย ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ทหาร หรือ ชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือวัดระยะจากข้อศอก หรือหัวเข่าขึ้นไปถึง บริเวณที่มีรอยสักได้ระยะน้อยกว่า ๖ นิ้ว มีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ ไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร
๒.๑.๑๐ ไม,เคยทุจริตในการสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการมาก่อน
๒.๑.๑๑ ไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม,อยู่ในสมณเพศ, ไม,เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้น พ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑.๑๒ ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และไม,เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑.๑๓ ไมเป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ไม,อยู่ระหว่างรอลงอาญา และไม,อยู่ระหว่าง การประกันตัว สำหรับผู้ที่มืประวัติคดีอาญาและไมแจ้งข้อมูลอันเป็นจริงลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไมแจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่ แรก และจะตัดสิทธี้การจ้างทันที

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหารประทวน

กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง)

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments