ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14406/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ด้วย จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือ
  สาขาวิชาก่อสร้าง
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนที่แปลง ที่ดิน
 2. ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจรังวัด แปลงที่ดิน
 3. ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและตรวจสอบ สภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. ความรู้ด้านการสำรวจรังวัดและแผนที่
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 4. ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ AutoCAD 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส.ป.ก.ขอนแก่น ส.ป.ก.ขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments