กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/14407/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้คลี่คลายลงแล้ว ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลวิชาการเบื้องต้นในการพัฒนาระบบหรือรูปแบบ/ นวัตกรรมงานสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
 2. สรุปงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการงานสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
 3. พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข (ด้านการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ) และจัดทำคู่มือ/โปรแกรม/แนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ)
 4. ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) รวมทั้งดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกายให้พร้อมใข้งาน
 5. ให้บริการคัดกรองสมรรถภาพทางกายตามกลุ่มวัย พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ ดำเนินการตามแผนหรือสัมฤทธี้ผลตามที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

ด้านบริการ

 1. ให้บริการคัดกรองสมรรถภาพทางกายตามกลุ่มวัยตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตาม กลุ่มวัยตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. ให้บริการและพัฒนารูปแบบบริการด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยตาม หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 4. ให้บริการและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 5. เป็นวิทยากร/ผู้นำด้านการออกกำลังกายเหมาะสมตามกลุ่มวัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ ภาคีเครือข่าย
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055993000

ต่อ 111

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments