กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14415/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินการบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอวพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 592
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙๒ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.-

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ผนวก ก)
๑.๑ กลุ่มงานบริการ    จำนวน ๑๗๒ อัตรา
๑.๒ กสุมงานเทคนิค    จำนวน ๔๒๐ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 36 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

อัตราว่าง : 79 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ลูกมือช่าง

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินการบัญชี

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานรถทุ่นแรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 159 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 73 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 74 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอวพิวเตอร์

อัตราว่าง : 73 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการการดูแลรักษาสถานที่ และการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ 


พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3)ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการเข้าเวร มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุน เท่านั้น 


ลูกมือช่าง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพื้นฐานทางช่าง 


พนักงานการเงินการบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยกรรม มีความรู้ความสามารถด้านการเงินการบัญชี 


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ 


พนักงานรถทุ่นแรง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น(ม.3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ จากกรมขนส่งทางบก สามารถขับรถทุ่งแรงขนาดต่างๆ ได้ 


พนักงานเขียนโปรแกรม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน ปรับปรุง แก้ไข และเก็บรักษาโปรแกรม และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวม และจำแนกข้อมูล และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 


พนักงานสถิติ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นแผน กราฟ และดัชนี และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 


พนักงานคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ ช่างโลหะแผ่น ช่างท่อและโลหะแผ่น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่างโลหะ 


ช่างโยธา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานโยธา 


ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่างไม้ 


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล ช่างกลโรงงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน 


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า 


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานยานยนต์ 


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอวพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอรได้เป็นอย่างดี 


๒. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-

๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๒ เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๔๖ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี
๒.๓ ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้.-
๒.๓.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เชนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที, ๕ มาแล้ว งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๒, ๓, ๔ และบุคคลที่ไม่ได้ขนาด ตามที่ คณะกรรมการตรวจเลือกระบุไว้
๒.๓.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ ในคนจำพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้
๒.๓.๓ ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
๒.๓.๔ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเช้ารับการ ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๔ ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และมีนํ้าหนัก ตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๖ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
๒.๗ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
๒.๙ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ้นเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๓มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๔ สำหรับผู้ที่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ อนุโลมให้มีในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็น จากภายนอกเมื่อแต่งกาย ชุดกีฬา. (เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) และ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก
๒.๑๔ สำหรับทหารกองหนุนที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ อนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกาย เครื่องแบบ ปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก
๒.๑๖ หาก กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ ในการจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือพบว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาไม่จ้างหรือ ยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้

๓. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม (ผนวก ข)

๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติได้สิทธิคะแนนเพิ่ม ซึ่งมีความประสงค์ขอสิทธิคะแนนเพิ่ม อัพโหลด หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นไฟล์ PDF ให้ชัดเจน เพื่อให้ กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจสอบพร้อมกับหลักฐาน รับสมัคร ได้ที่ https://ordnance.thaijobjob.com
๓.๒ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ฉบับจริงพร้อมสำเนามายื่นให้กับ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายหลังผ่านการสรรหา (สอบภาควิชาการ) เรียบร้อยแล้ว
๓.๓ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบก กำหนด และให้ผลการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments