กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/14462/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็คทรอนิคส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเทคนิค

1.ปฏิบัติการแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ
2.คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานต่าง ๆ
3.ปฏิบัติงานตรวจรับ ควบคุมการใช้ และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
4.ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาหาข้อมูล และสรุปเหตุผล
7.จัดทำแผนงาน ควบคุม การตรวจสอบ และเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งอธิบายเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย การตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ
8.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร (ท้ายประกาศรับสมัครสอบ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการ เจ้าหน้าที่ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ห้อง ๕๐๕ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments