กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14461/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 318
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,ตรัง,นครปฐม,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ‘ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยา คลนักปฏิบัติการ นักเทคน้คการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จิงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายแพทย์

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18020-23100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 210 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒอย่างอนที่เท้ยบไดํในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอบุญาตเป็นผูประกอบโรคดีลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก 


นายแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หริอคุณๅฒิอย่างอี่นที่เทึยบไดไม่ตํ่ากว่านี้ และ
ได้รับใบอนญาตเรนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตริหรือคุณๆฒิอย่างอี่นที่เท้ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศึลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนี่งหรือไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชาชพ เภสัชกรรมจากสภา 


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตริหรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทึยบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอบุญาดประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนี้ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 


นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุถฦพึอย่างอื่นที่เทึยบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาขารังสีเทคนิค 


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนึค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศึลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หริอได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 


นักกายภาพบำบัด

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคดีลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ได้รับประกาศนิยบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมืระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากๅฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือประกาศบียบัตรวิชาชพชั้นสูงเวช ระเบียน 


นักจิตวิทยาคลินิก

ได้รับปริญญาตรีหรีอคุณวุฒอย่างอื่นที่เทืยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนี่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผูประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments