กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/14464/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและ เลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล การถ่ายเอกสาร
2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

ความรู้ความสามารถ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) พิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สฺามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบแสดงความจำนงในการสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ใบสมัคร) ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง https://palad.mof.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง

กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments