ลิงค์: https://ehenx.com/14475/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี (สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
 2. สามารถปฏิบัติงานประจำในพื้นที่สำนักงานใ]คุสัตว์อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หรือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุสัตว์ ผลิตพันธุพืชอาหารสัตว์
 2. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
 3. ช่วยปฏีบติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธ์สัตว์ของเกษตรกร
 5. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีต้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
 6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 7. ปฏิบีติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ   :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ราชการแห่งที่ ๒ ตำบลนํ้าจึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ ”

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments