กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14476/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองเกษตรสารนิเทศ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกํไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาไทย และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไมน้อยกว่า ๒ ปี
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเผยแพร่

๑. ด้านการปฏิบัติงาน

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร และสหกรณ์ กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ
 2. ผลิตเนื้อหาและสื่อที่เป็นนวัตกรรมร่วมสมัย อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ วีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางอื่น ๆ
 3. เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาช่นเกี่ยวกับความรู้ ข่าวสาร และผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ
 4. ร่วมควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ เป็นพิธีกร ในงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยาย ในรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ วีดิทัศน์ และสื่ออื่น ๆ รวมถึงงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ การผลิต การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อดิจิท้ล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ติดตามการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน บริหารสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงานเพื่อให้การบริหารลื่อประชาสัมพันธ์เกิดผลสัมฤทธ อาทิ การประสานงาน ด้านข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประสานงานควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานการถ่ายทำและเก็บข้อมูลรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ การประสานงานการนำเสนอคำปราศรัย อาศิรวาท และการสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านสื่อมวลชน การประสานงาน ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 2. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. ต้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ ตอบ ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
 2. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments