กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/14482/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักจัดการงานทั่วไป,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,500-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนึยบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการพยาบาลและ การสาธารณสุขในการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ให้บริการพยาบาล ดำเนินการ แก้ไขบำบัดพื้นฟู พัฒนาและช่วยเหลือ ทางด้านสภาวะสุขภาพโภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเพื่อให้ เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และครอบครัว ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟู ตามสภาวะสุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ ในสถานควบคุม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

 1. คัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา สภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ ทางการพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และทันเวลา
 2. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลเด็กหรือ เยาวชนในสถานควบคุม ให้เกิดความปลอดภัย ตามสภาวะสุขภาพ
 3. ดำเนินการแก้ไข บำบัด พื้นฟู ให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และรายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชา
 4. แนะนำให้ความรู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว หรือครอบครัว เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสภาพ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน หรือครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
 5. ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการวางแผนการแก้ไข บำบัด พื้นฟู การดูแลสุขภาวะกาย โภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
 6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านข้อมูล การส่งต่อและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ พยาบาลและการสาธารณสุข
 7. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานการพยาบาลและการสาธารณสุขเสนอ ผู้บังคับบัญชา
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋

3. ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำและให้บริการทางด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขและวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานด้านการ บริหารจัดการงานทั่วไปหรือการบริหารราชการทั่วไปของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อำนวยการ เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ ประขุมเพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการ
 3. จัดเตรียมการประขุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประขุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการ บริหารการประขุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. จัดทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประขุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือ ผู้อำนวยการ เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการต่อไป
 6. ปฏิบัติงานด้านธุรการ เช่น งานสารบรรณ งานทะเบียนเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้สามารถบริหาร ราชการได้เกิดผลสัมฤทธิ,ตามเป้าหมายที่กำหนด
 7. ปฏิบัติงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 8. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 9. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน แกไขบำบัดฟินฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
 10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของงาน/ฝ่าย/กลุ่มงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ,ที่กำหนด

นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญและความสามารถ ทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ในการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ประเมินสภาวะทางสังคม ตำเนินการแก้ไข บำบัด พินฟู จัดทำแผนการบำบัดตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่รับตัวกระทั่งได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ ชุมชน ติดตามดูแลการใช้ชีวิตในชุมชนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และลดการกระทำผิดซํ้า พัฒนาและช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ วิธีการ เทคนิคและทักษะทางสังคม สงเคราะห์ เพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและสวัสดิภาพ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจน ครอบครัวได้รับบริการทางสังคมสงเคราะห์ตามสภาพปัญหา ให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินสภาวะทางสังคม เพื่อประกอบการจำแนกหาสาเหตุ การกระทำผิด และวางแผนแก้ไขบำบัดฟินฟู ด้วยเทคนิค วิธีการทางสังคมสงเคราะห์
 2. ศึกษา รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาของเด็กหรือเยาวชน จัดลำดับ ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ การจัดทำแผนการดำเนินชีวิต (Life Plan) ของเด็กหรือเยาวชนเฉพาะราย เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม การดำเนินการ ตามแผนการดำเนินชีวิต (Life Plan) ทั้งที่อยู่ระหว่างการผิกอบรมและภายหลังการปล่อยตัว เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน ได้รับการแก้ไขบำบัดฟินฟูตามแผนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชน
 3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านการสังคมสังเคราะห์และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสงเคราะห์ งานด้านสวัสดิการ การแก้ไข บำบัด ฟินฟูการให้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้าน สังคมสงเคราะห์
 4. ดำเนินการแก้ไขบำบัดฟินฟู การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสวัสดีภาพ เด็กหรือเยาวชน ที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการผิกอบรมและครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์
 5. รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ จากรายงานผลการ ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ และวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของ เด็กและเยาวชน จัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานสังคม สงเคราะห์ พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับ แนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 6. ร่วมดำเนินการประเมินผลระบบงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธึ๋ขององค์กร
 7. ตรวจสอบการให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กหรือเยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้
 8. จัดทำรายงานตามการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการแผนการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์
 10. ดำเนินการประสานการประชุมและติดตาม แผนแกิไขบำบัดฟินฟู ตามมาตรการพิเศษแทนการ ดำเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทำผิด เหยื่อ และชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ
 11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและการ สังคมสงเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแกิไขบำบัดฟินฟูเด็ก และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ครอบครัว พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ การเตรียมความ พร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กและ เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการการ ดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หรือศึกษาดูงาน
 3.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร และจัดทำบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานกำหนด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
 3. ดำเนินการรับและจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินและบัญชีกับบุคลากร ทั้งภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 5. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินการ แกไขบำบัดส้นฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณแก่บุคคล หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

พยาบาลวิชาชีพ

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.1 ความรู้ที่จำเป็นและความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการสอบ

 1. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 3. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 4. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 5. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 6. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 7. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. ว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือ สกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ.2564 
 10. ว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไวิในสถานที่ควบคุม และการจำหน่าย และการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564
 11. ความรู้พื้นฐานด้าน Computer

1.2 สำหรับการปฏิบัติงาน

 1. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่
 2. พ.ศ.2540
 3. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562
 4. ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการประยุกต์ใช้

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 


นักจัดการงานทั่วไป

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.1 ความรู้ที่จำเป็นและความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการสอบ

 1. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 2. พระราชบัญญัตศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 4. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 5. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 6. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 7. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. ว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งลื่อสารอื่น หรือ สกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ.2564
 10. ว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไวิในสถานที่ควบคุม และการจำหน่าย และการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564
 11. ความรู้พื้นฐานด้าน Computer

1.2 ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ
 2. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 


นักสังคมสงเคราะห์

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.1 ความรู้ที่จำเป็นและความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใซ้ในการสอบ

 1. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 4. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 5. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 6. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 7. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. ว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งลื่อสารอื่น หรือ สกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวขน พ.ศ.2564
 10. ว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไวิในสถานที่ควบคุม และการจำหน่าย และการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564
 11. ความรู้พื้นฐานด้าน Computer

1.2 ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการ ปฏิบัติงานอาชญาวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 2. สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ
 3. ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการทำร่วมกับเครือข่ายชุมชน
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 6. ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และการบำบัดแก้ไข สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.1 ความรู้ที่จำเป็นและความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใซ้ในการสอบ

 1. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 4. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 5. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 6. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 7. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. ว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือ สกัดกั้นการติดต่อลื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ.2564
 10. ว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุม และการจำหน่าย และการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564
 11. ความรู้พื้นฐานด้าน Computer

1.2 ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการปฏิบัติงาน

 1. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. หลักการบัญชีเบื้องต้น
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร | 5 |

Facebook Comments