กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ลิงค์: https://ehenx.com/14481/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบข้อเสนอ แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือ ผูได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) นั้น

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับ สมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ช่วยงานข้อมูล งานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนงานประจำปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล และสภาพปัญหาระดับพื้นที่ (Area) เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. รวบรวมและสำรวจสถานภาพ การรับรู้ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เลีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประชาขน องค์กรภาคประชาชน (เช่น ทสม.) ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ หน่วยงานภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ะ เชิงพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. จัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) ตามแผน Function และแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2. ช่วยงานประสาน สนับสนุน และเร่งรัดปฏิบัติงานในโครงการสำคัญของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๕ เช่น คทช. การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การจัดการ สิ่งแวดล้อม (ขยะ/ของเลียอันตราย ฝ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน/ไฟป่า และคุณภาพ/นั้าเลีย ฯลฯ) การจัดการทรัพยากรนํ้า/บาดาล และพิบัติภัย (ฝนแล้ง/นี้าท่วม) การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ง การจัดการสัตว์ป่า และพืชป่า การจัดการทรัพยากรธรณี และบริหารจัดการ Geo park ฯลฯ

3. ช่วยงานการประเมินและรายงาน เกี่ยวกับการติดตามโครงการสำคัญ การประเมินผลโครงการสำคัญ และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

4. สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 29 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.037425500

ต่อ 11

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments