กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14480/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการศึกษา,นักกายอุปกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาคคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที, ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรือง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา 


นักวิชาการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในทุกสาขาวิชา 


นักกายอุปกรณ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจาก คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ชี่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธื้ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของ ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที,เกี่ยวข้อง 


นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงานปฏิบัติงานด้านการสอนและอบรม ภายใต้การกำกับ แนะนะ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย 


นักกายอุปกรณ์

ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและประเมิน ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การพินฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคที่ ก่อให้เกิดความพิการ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพื่อนำผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือแก่ไข กายอุปกรณ์ทีเหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที,จะนำมาผลิต ตลอดถึง ฟิกวิธีการใช้ การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการ พินฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัย ด้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฟิกอบรมเกี่ยวกับวิทยากายทางการอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

 


นักวิชาการศึกษา

 


นักกายอุปกรณ์

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments