ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลิงค์: https://ehenx.com/14523/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครลัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. มีความประสงคํรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเปนพนักงาน จ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล สาขาการสร้างสรรคํและออกแบบสื่อ การออกแบบสื่อสารออนไลน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ

 คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

วิชาที่สอบ

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ

 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 2. พระราชบัญญัติวิธีจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๑
 5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางข้อมูล 


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 


พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 

วิธีการสมัครงาน สำนักงาน ก.ค.ศ.  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htps://otepc.go.th หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ 1 และยื่นใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาคุณวุฒิการศึกษา ตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน โดยให้สแกนเป็นไฟล์ PDF และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ E-mail : personal.otepc@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 – 22 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0852521927

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงาน ก.ค.ศ.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments