ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14593/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๖๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเซียนแบบเครื่องกล หรือ
 • สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

3. ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้{นระดับเดียวกัน ใน

 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
 • สาขาวชาเขียนแบบเครึองกล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานทางช่างเครื่องกลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแซมแกั[ข ปรับปรุง เครื่องจกรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ งานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อย่เสมอ
 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ และ อุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. วิเคราะห์ กำหนดแผนการใช้การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและจำหน่ายแผนผังรายละเอียด การติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพรถและ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งชิ้น และประหยัดงบประมาณ
 4. ชัดทำ ควบคุมงบประมาณ และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะในการชัดซืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องชักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จำเป็น ในการใช้งาน เพื่อช่วยในการตำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบความถูกตัองของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล
  ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและ บีองกันการสูญหาย
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ ที่เกี่ยวช้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างเครื่องกล

 1. มีความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องกล
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 3. มีความรู้ความสามารลในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใชในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ของงาน และการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
 6. มีความสามารถในการสืบเสาะ ทาข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน และการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
 7. มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
 8. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรมและการทำงานเป็นทีม 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร ๑ ขั้น ๑) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 13 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments