ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -5 ก.ค. 2564 รวม 70 อัตรา,

กรมสรรพสามิต พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/14599/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสรรพสามิต,นักตรวจสอบภาษี,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตัวยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕เอ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงจันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ต่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิชาการสรรพสามิต

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักตรวจสอบภาษี

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง หรือ
  • ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง

นักวิชาการสรรพสามิต

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

นักตรวจสอบภาษี

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นิติกร

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาชาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานสารบัญ อิเลคทรอนิกส์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานร่างโต้ตอบ หนังสือ บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก เตรียมวาระการประชุมและรายงาน การประชุมในโอกาสต่าง ๆ การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการและจัด ประมวลและวิเคราะห์งานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผลและแก่ไขปัญหาขัดข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรีกษาแนะนำ ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใน ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ดำเนินการ เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ติดต่อประลานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสรรพสามิต

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต และแก้ไชปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงภาษี ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักตรวจสอบภาษี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตจากบัญชีเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่น ๆ โดยใข้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบแสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติหนัาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 


นิติกร

๑. ปฏิบัติงานด้านคดีในทางแพ่ง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบอำนาจ
จากกรมสรรพสามิต
๒. ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดซอบ และ ที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี การจ่ายเงินสินบนรางวัล การรับเงิน นำส่งเงิน ซองสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/ พื้นที่สาขา
๔. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต การตรวจพิสูจน์ของกลาง การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย การขายทอดตลาด และการดำเนินการขอคืนของกลาง
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต เพื่อเป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
๖. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่สารบบคดีให้ถูกต้องและทันเวลา การจัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. พิจารณาตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในส่วนราขการและ หน่วยงานอื่น ประชาชน หรือผู้ประกอบการ
๘. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูความเข้าใจในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ – ๑๐)

กรมสรรพสามิต [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments