ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15420/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (โรงพยาบาลสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการหัวไป สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕1g และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เาารกำหนดลักษณะงานแสะคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม,ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนี้งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีห่รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร้ธุรกิจ


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่าก1านื้เนสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าวช้างต้น


ผู้ช่วยพยาบาล

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตอจาก มัธยมศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ชึ่งมีลักษณะงา■นที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกัาหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การใหได้รับเงินเดีอนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การัฝืกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลาป:รอื่น การเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการการรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบ คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธึ๋ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับ พัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวม ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ เตรียมการบระขุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนช้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและกา.รบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดดั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก,ผู้ป่ว่ย ทางร่างกายหรือจ้ตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม1เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้าน การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟินฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ


นักทรัพยากรบุคคล

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติความรับผิด ทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่ๅวสาร ชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนพ.ศ©๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงสาธารณสุข


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ความรูความสามารถทั่วไป
–    คณิตคาสตริ
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวช้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก่ไขเพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์บีจจฺบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
–    ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง
–    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้ช่วยพยาบาล

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตคาสตร่
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราซการ พ.ศ.1®๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ช่วยพยาบาล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี 

โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments