ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15746/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นักวิชาการพัสดุ,พนักงานพัสดุ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ,ชุมพร,ชลบุรี,ตราด,นครราชสีมา,บึงกาฬ,เพชรบูรณ์,พัทลุง,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ระนอง,สกลนคร,สมุทรสาคร,สิงห์บุรี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสรรพสามิต

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

คุณวุฒิ 18000: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิต

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์


นักวิชาการพัสดุ

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์


พนักงานพัสดุ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
 


พนักงานประจำสำนักงาน

 ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
๔. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสรรพสามิต

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ไนการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงภาษี ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ซึ่งออกตาม ความในพระราชบัญญ้ตินี้โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำสัญญา การบริหารสัญญา การจัดหาและการใช้พัสดุ การบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า (P0) การตรวจรับพัสดุ ซ่อมแซม จำหน่าย การเรียก รายงานตามการรับรู้ข้อมูลทางบัญชีสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน ผ่านระบบ GFMIS การบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์ การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล จัดทำ สถิติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานพัสดุ

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตรวจสอบยอดพัสดุ
รวมทั้งแบบพิมพ์ก่อนจ่ายและบรรจุเพื่อส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกรม พิจารณา ตรวจสอบใบเบิกของราชการในส่วนกลาง ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ พร้อมทั้งการจัดทำทะเบียน จดทะเบียนและ ต่ออายุทะเบียนยานพาหนะ ตรวจสภาพยานพาหนะ จัดทำทะเบียนซ่อมพัสดุ ทั้งหมด ดำเนินการขอยกเว้นตราเครื่องหมายด้านนอกยานพาหนะที่ใช้ในราชการ เฉพาะกิจด้านการปราบปราม จัดทำทะเบียนคุมยานพาหนะของกรมที่มีการขอยืม หรือล่งคืน จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของกรม จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ดูและการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารกรมสรรพสามิตและ บริเวณโดยรอบจัดสถานที่จอดรถให้แก่ผู้มาติดต่อราชการประสานงานและขอความ ร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภายในกรมในการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของกรม อย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ภายในและภายนอกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน
ประกาศ คำสั่ง แบบพ่อรมและเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความ ถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ทเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสรรพสามิต

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรูเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา –    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
ความสามารถ – ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ และโปรแกรมการนำเสนอ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความคิดริเริ่ม –    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับคัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


นักวิชาการพัสดุ

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ •ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
ความสามารถ – ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
–    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความคิดริเริ่ม –    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 


พนักงานพัสดุ

ความรู้
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
–    ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
•ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ •กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ •ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
ความสามารถ
•ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
– ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– ความคิดริเริ่ม
–    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 


พนักงานประจำสำนักงาน

ความรู้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ความสามารถ – ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความละเอียดรอบคอบ –    ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments