ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15751/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประทอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ไนการทำงาน ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา ภายไต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไนต้านต่าง ๆ ตังนี่
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวนรวมแมลงชนิดต่าง ๆ และเทคโนโลยีการป้องกัน กำจัดแมลงที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลีต ผู้บริโภค ลดการสูญเสีย และเพื่มมูลค่าชองสินค้าเกษตร
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยต้านอบุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลง ไรศัตรูพืช แมงมุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับงานวิจัย และการเผยแพร่
(๓) ส่งเสริมและสนับสบุนไนการไห้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกัน กำจัดแมลง ตลอดจนการฟิกอบรม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
(๔) ให้บริการต้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ แมลงศัตรูพืช และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการเดือนภํยการระบาด และการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม การตรวจสอบ รับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเดือนภัยการระบาดชองแมลงศัตรูพืช
๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด

๓._.ด้าJนกว.รประสาน-งาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายไนและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมลบทมาย
๔_ด้านการบริ.การ
(๑) รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านกีฏวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผสิต ผู้ประกลบการ และผู้เกี่ยวข้อง
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร,ความรู้ด้านกีฏวิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประขาขนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ไนงานด้านวิขาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments