กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15797/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ พลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์งาน โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่จะรับโอน จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.พ. กำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๔.๑ ยื่นขอโอนด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนด้วย ตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน อาคาร ๗ ขั้น ๙ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ลงนาม ในประกาศ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราขการ
๔.๒ ยื่นขอโอนผ่านทางไปรษณีย์ ผู้สนใจยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนผ่านทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าชองถึงผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ วงเล็บมุมชองต้านขวาล่างว่า “ประสงค์ขอโอน” ตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันยื่นแบบ แสดงความประสงค์ขอโอน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments