ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16216/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-23,100
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (โรงพยาบาลปทุมธานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ด้วยจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบด้วย หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ใม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดืในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง


นักกายภาพบำบัด

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระคับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายแพทย์

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปีองกันโรค และภัยสุขภาพ, ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้นเพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน, รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน, ชี้แจงและ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟืนฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพที่ตนรับผิดซอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป, จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข, ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคลากร สาธารณสุข นักศึกษา และประชาชนทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องไข้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ ประชาชน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน, ชี้แจงและ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ด้านการบริการ
สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแกผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ ล่งเสริมป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบื๋องต้นเกี่ยวกับการ พยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักกายภาพบำบัด

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก1ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการ บริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
(๒) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะ เสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการ ให้บริการแกผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้าน กายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน, ชี้แจงและ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ด้านการบริการ
สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแกผู้ใชับริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ ล่งเสริมป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน กายภาพบำบัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Facebook Comments