ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ม.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16221/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสดูล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย จังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ ทัวไป ฉะบัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการนริหารพนักงานราชการ เรื่ฏง หลักเกณท้ วิธีการ และ เงอนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแนบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (๒ อัตรา) ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางฃีวฟิสิกส์ และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านื้ในสาชาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจลัย รังสี รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ชองร่างกายผู้ป่วยด้วย เครื่องรังสีเอ็กช์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการไข้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็บ โรคมะเร็ง เนื้องอก กัองทม ด้วยเครื่องโคบอลต ๖0 และเครองมอทางรังสีเทคนิคอนๆ การใช้ลาร กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอเล็คโทรนึกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะชองเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคูมอการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้ เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความกัาวหน้าชองเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสดูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสดูล (ชั้น ๑) ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Facebook Comments