ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16244/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักสังคมสงเคราะห์,เภสัชกร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,510-22,750
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะไต้รับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11510- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ๖ ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาชาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ก็าสตร์ สังคมคาสตร์และพฤติกรรมคาสตร์ รัฐก็าสตร์


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายและ
๒. มีประสบการณ์ไนการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดชอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย ชัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานชัด ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญซีงานพัสดุงานบริหาร อาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารชัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่าง ๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร อาคาร สถานที่และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขาบุการของผู้บริหาร เช่น การกสั่นกรองเรื่อง การชัดเตรียมเอกสาร สำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) ชัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมดีของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการหำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลส้ม qทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการหำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน กับสมาซิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก1หน่วยงาน ราขการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวจ้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดขอบ


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวอับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวอับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวอับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวอับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำอับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและศึกษาขอมลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบชองสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวอับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและผิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการผิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ลูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายผลสัมฤทซ็ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลส้มฤทธื้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความร้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทค ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ ประเภทค่าง ๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องด้น เพี่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) คุมครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องด้น ต้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย
(๓) ศึกษา คนควัา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ เบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จัดทำพัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู1มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมลุทธฅามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่!ด้รับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจชองหน่วยงาน และใชประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(๓) สอน นิเทศ ฟิกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถกต้อง


เภสัชกร

ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทาง สังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแกัไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวมพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการ สังคมสงเคราะห์และปฏิบัติหนัาที่อื่นที่เกี่ยวขัอง หนัาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระตับต้น ที่ต้องใซ้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ค้นหาขัอเท็จจริง สัมภาษณ์สอบประวัติเยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาช้อเท็จจริง รวมทั่ง ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย และให้บริการทางสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายใน ระตับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
(๒) ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด พินฟูป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองและพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
(๓) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำคับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั่งวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพ ซีวิตกลุ่มเป้าหมาย
(๔) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั่งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมถึงเคราะห์

(๕) รวบรวม ชัดเก็บข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบ การชัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์คู่มือ แนวทางปฏิบัติเอกสารวิขาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
(๖) ชัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนา และวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาความรู้เทคนิคทักษะในการดำเนินงาน และพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(๒) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาขนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสบุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการชัดบริการทางสังคม และการให้ความช่วยเหลือ แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๓) ร่วมชัดการผี!กอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับ งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวอับการช่วยเหลือคนไซ้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหารนํ้า และยาให้แก่คนไซ้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ด้แก้วนํ้า ข้างเตียงคนไซ้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เสื้อของคนไข้และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไซ้และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวอับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร นํ้าและยาให้แก่คนไข้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ต้ แก้วนํ้า ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อชองคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผ้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อาคารอำนวยการชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต

แผนที่ file 1

Facebook Comments