กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16263/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

ด้วยสำนักงานขนล่งจังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ•ศ- ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ- ๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงีอนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ตเ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิมเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรีอประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ หนังลือราชการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องด้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ไข้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์
หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไนการปฏิบ้ตงาน ดังนี้ (๑.๑) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์เบี้องต้น (๑.๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel PowerPoint) และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) (๒) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ    ๑๐๐    สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า    ๑๐๐    สอบสัมภาษณ์
รวม    ๓๐๐    
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการประเมินในแต่ละภาคไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จีงมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

Facebook Comments