ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2565 รวม 33 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16280/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ,จิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


จิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตริหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิขาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาชากิจกรรมบำบัด


จิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก


นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศึลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้โด้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๖) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการ ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ
ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประขาขน
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดจอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๑) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องด้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การบริการทาง กายภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
(๒) คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะ เสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการ บริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ส้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน กายภาพบำบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓^ด้านการประลานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ไช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ส้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน และใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ต้านการบฏิบัติการ
(๑) ปฏิบํติงานด้านกิจกรรมบำบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิขาชีพกิจกรรมบำบัดใน การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้1ช้บริการ เพื่อให้!ด้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกิจกรรมบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดีดแปลง ประยุกต์ไข้อุปกรณ์ เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพี่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยใท้มีคุณภาพให้บุคคล ดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดจอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ต้านการประสวบงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฦทธิ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัดแก่ผู้!ช้บริการ ครอบครัว ชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสมรรถภาพ เพี่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบำบัด เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนภารกิจและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆของหน่วยงาน


จิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ตาม มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความศิต พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญากลไกที่มา หรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิด กฎหมายหรือกรณีที่ เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย การเจ็บปวยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ซับช้อน
(๒) ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา การฟินฟู สมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับจ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใข้ศักยภาพของตนเองได้
(๓) ล่งเสริม ป้องกัน เฝืาระวัง แก้โขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทาง จิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการคำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยชํ้า หรือกระทำผิดขึ้า
(๔) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ ประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประลานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อให้ เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
(๒) ถ่ายทอด ฟิกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทำแผนการ ฟิกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป


นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางท้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และ ทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้บที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และลาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อ ให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๖) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางท้องปฏิบัติการ
(๖) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มี ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก่ไขปัญหาอย่างมีประสิท่ธํภาพ
(๓) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คณะกรรมการฯ กำหนดโดยวิธีการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๑. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การตรวจ ประเมินและการแปลผล การสรุปปัญญา การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย และการวางแผนการรักษาในระยะสั้นและระยะยาว
๒. การสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะความสามารถเกี่ยวกับ เทคนิคการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและปลอดภัย
๓. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

๑. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และ ทักษะทางวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี
๒. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)


จิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

๑. การสอบข้อเชียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เช่น IQ test, Personality test การแปลผลและเชียนรายงานแบบทดสอบ การ บำบัดทางจิตวิทยาและพื้เนฟูสภาพจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจิตบำบัด และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การประยุกต์จิตวิทยาคลินิกสู่งานสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีพัฒนาการ
๒. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)


นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

๑. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และ ทักษะทางด้านเทคนิคการแพทย์ การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ การใช้เครื่ องมือรวมทั้งนํ้ายาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
๖. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ชอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ แห่งใหม่ อาคาร ๑๐๐ ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Facebook Comments