ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2565 รวม 19 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16286/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายอุปกรณ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

๑. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม,น้อยกว่า ๕ ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


ผู้ช่วยพย๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม,น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม,น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
๓. ได้รับประกาศบียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญาบาล


พนักงานบริการ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. ได้รับวุฒิประกาศบืยบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวซ้องกับลักษณะงาน


พนักงานประจำห้องทดลอง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ


พนักงานประกอบอาหาร

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกายอุปกรณ์

ปฏิบัติงานทางกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและประเมินผู้ป่วย หรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การฟืนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรค ที่ก่อให้เกิดความพิการ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ๆลฯ เพื่อนำผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือ แก่ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที่จะนำมาผลิต ตลอดถึงฟิก วิธีการใช้การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการฟืนฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัย คันคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฟิกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางการอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษาจัดทำ ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์เก็บรักษา ซ่อมแซม บำรุง ติดตาม รวบรวม จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การบ้องกันโรค ที่เกี่ยวกับช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก,ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไวในด้าน การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม,จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือ
ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก,ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟินฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประจำห้องทดลอง

ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยสำรวจ และเก็บตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช่ในการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุง อาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักกายอุปกรณ์

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับงานอุปกรณ์การแพทย์
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)
๒. ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลส้มฤทธิ้ การบริการที่ดึ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรือง การมุ่งผลสัมฤทธี๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานบริการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานประจำห้องทดลอง

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยสัมภาษณ์)


พนักงานประกอบอาหาร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเบีนทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Facebook Comments