ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.พ. -17 ก.พ. 2565

กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/16298/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,380
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 17 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ด้วย กรมพลศึกษาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก,พ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สถาปนิก

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถาปนิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการ ทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และกำรเสนอโครงการพัฒนาเมือง
(๒) จัดทำแบบ งานปรับปรุงช่อมแชมและต่อเดิม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องิการพื้นที่ใช้สอย ของหน่วยงาน และให้!ด้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกํฎห่มัายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาค เร ชุมชน และเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดินเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
(๔) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชมและต่อเดิม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรมหลักเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด 
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทำคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนา องค์ความรูและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓.๓ ต้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามทึ่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
(๒) จัดเก็บข้อมูลและสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบ สารสน.ทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรืองานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจ ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดย เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
(๔) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก,บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่กำหนด

วิชาที่สอบ

สถาปนิก

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
๘.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)
๘.๑.๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน วิชาการออกแบบ (๓๐ คะแนน)
๘.๑.๒ โดยวิธีสอบปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (๔๐ คะแนน)
๘.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติส่วนคัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ อาจพิจารณา โดยใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เข่น ความรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่าที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุกลักภาพ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 17 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพลศึกษา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments