ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16312/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๑๑ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่ง กรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

1) ได้รับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาชีวเวชศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถด้านการทำ Paraffin block และตัดเนื้อด้วยเครื่อง Microtome ทำให้เป็นแผ่นสไลด์ Histology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Anatomy, Gross examination and description จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมี และในการเตรียมสารประกอบต่างๆ
5) มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
6) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office


นักวิทยาศาสตร์

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน


นักวิชาการสาธารณสุข

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน


นักจัดการงานทั่วไป

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน


นักวิชาการพัสดุ

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานพัสดุ

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
2) มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักบริการ
3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


นายช่างไฟฟ้า

1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาช่างยนต์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2) เพศชาย
3) มีใจรักในงานบริการ


พนักงานบริการ

1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
3) มีใจรักในงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. ปฏิบัติงานที่งานพยาธิวิทยา
๒. การดองชิ้นเนื้อขนาดใหญ่เช่น เต้านม มดลูก รังไข่ ตับ ลำไส้ กระเพาะ แขน ขา เป็นต้น
๓. นำชิ้นเนื้อที่เข้า Tissue process เพื่อทำเป็น Paraffin block และตัดด้วยเครื่อง Microtome ทำให้เป็นแผ่นสไลด์ Histology
๔. ย้อมลี H & E และจัดเรียงแผ่นสไลด์ เพื่อส่งให้พยาธิแพทย์ตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์
๕. ตัดชิ้นเนื้อแบบเร่งด่วน (Cryostat) ส่งให้พยาธิแพทย์อ่านผลในงาน Frozen section
๖. ย้อมลีพิเศษ Special histochemical stain ชนิดต่างๆ เช่น mucin, PAS, Reticulin
๗. ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาพยาธิสภาพของตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Gross examination) และ ทำรายงานเกี่ยวกับการตัดชิ้นเนื้อ (Gross description) เพื่อเป็นข้อมูลของแต่ละ ตัวอย่างชิ้นเนื้อ สำหรับพยาธิแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์
๘. ปฏิบัติงานช่วยพยาธิแพทย์ตรวจทานรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ในส่วนของงาน gross description
๙. ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ให้ได้มาตรฐาน
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานวิชาการทางการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี ลักษณะงานที่เกี่ยวกับการทดสอบวิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือแพทย์ สอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เช่น จัดระเบียบเครื่องมือแพทย์ภายในห้องผ่าตัด ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือผ่าตัด จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์เข้าห้องผ่าตัดตาม case ที่ดำเนิน ในแต่ละวัน สังเกตการทำงานของเครื่องระหว่างวันและเตรียมพร้อมแกไขปัญหาของเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
๑. การศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับ งานด้านสาธารณสุข
๒. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
๓. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
๔. ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้
๖. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือการ จัดทำโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่เช่น งานสารบรรณ . จัดทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ช่วยวางแผนและติดตามงานการติดต่อนัดหมายการเชิญแพทย์ไป ประชุมหรือเป็นวิทยากร เตรียมการสำหรับการประชุมของแพทย์ไนกลุ่มงาน การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทำรายงานผลงานสถิติประจำปีของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและจัดทำ งบประมาณประจำปี ติดตามผลงานของแพทย์เพื่อจัดทำแบบประเมินผลงานรายบุคคลและแบบประเมินผลงาน ของกลุ่มงานเคมีบำบัด งานด้านการเงินและบัญชีจัดทำเรื่องเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆของแพทย์ รวมถึงงานด้านการ จัดการพัสดุ เบิก – รับ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ
๑.๒ ตรวจสอบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้สะดวก
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานทางด้านเวชระเบียน ชึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียน การจำแนก ประเภทผู้ป่วยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆให้รหัสทางการแพทย์และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทำสถิติ ข้อมูล และบันทึกประวัติการใช้ จัดทำบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใข้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเช้ารับบริการและ ตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่างๆ ภายในห้องรังสีให้อยู่ ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและการให้บริการประจำศูนย์แล็บ การเจาะเก็บตัวอย่างเลือด และงาน ด้านการจัดการสิงส่งตรวจ ตรวจรับและลงทะเบียนรับเข้าตัวอย่างส่งตรวจ ปันแยกซีรั่มตัวอย่างเลือด ทำการ เตรียมสไลด์และย้อมสีเลือด CBC ปันเตรียมตะกอนปัสสาวะ เตรียมสไลด์ stool exam รวมถึงการสนับสนุนนัก เทคนิคการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เก็บรักษาและลีบด้นตัวอย่างส่งตรวจ และคัดแยก ส่ง ทำลายขยะติดเชื้อและตัวอย่างล่งตรวจที่ครบเวลาจำกัด ประสานงานและล่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ติดตาม ทวงผล บันทึกและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและประจำปี ล้างอุปกรณ์และดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในห้องปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022026800

ต่อ 1518 ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร *** โปรดแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนขอรับแบบฟอร์มใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ***
และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย) ระบุตำแหน่งและกลุ่มงานที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน โดยดูจาก เอกสารหมายเลข 1 พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

แผนที่ file 1

Facebook Comments