ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16317/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,วิศวกรโยธา,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,นายช่างCCTV,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 14 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุน หมุนเวียน ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน ๑๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน จํงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่าง CCTV

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


วิศวกรโยธา

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นายช่าง CCTV

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
3) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของ กรมรักษาดินแดน
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ในอีกข้างเมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) (6) จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามเอกสาร หมายเลข 2

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

๔.๒.๑ สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะ ซ่อมแซมภายในห่าอากาศชาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวซ้อง
๔.๒.๒ รวบรวมซ้อมูล สถิติ คาดคะเนแนวโน้มเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานโยธา
เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินการงานด้านการบำรุงรักษางานโยธาทั้งหมด ๔.๒.๓ กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม
งานโยธา เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบำรุงรักษา งานโยธาแกผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

๕.๒.๑ ศึกษา และทบทวนการปฏีบ้ติงานด้านการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย เพื่อให้เป็นไปตาม หลักวิธีการและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
๕.๒.๒ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย สัมภาระของผู้โดยสาร บัตรโดยสารอากาศยานของผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
๕.๒.๓ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานได้เสมอ
๕.๒.๔ ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสารขาออก
๕.๒.๕ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้น ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบ ความจำเป็นในการตรวจค้นก่อนขึ้นอากาศยาน
๕.๒.๖ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจค้นอาวุธ และวัตถุอันตรายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

๕.๒.๑ ศึกษา และทบทวนการปฏีบ้ติงานด้านการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย เพื่อให้เป็นไปตาม หลักวิธีการและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
๕.๒.๒ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย สัมภาระของผู้โดยสาร บัตรโดยสารอากาศยานของผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
๕.๒.๓ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานได้เสมอ
๕.๒.๔ ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสารขาออก
๕.๒.๕ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้น ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบ ความจำเป็นในการตรวจค้นก่อนขึ้นอากาศยาน
๕.๒.๖ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจค้นอาวุธ และวัตถุอันตรายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่าง CCTV

๖.๒.๑ ดำเนินการวางแผนการจัดหา วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๒ ติดตั้ง ซ่อมแชม และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกับระบบ โทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๓ ควบคุม ฟ้าระวัง สังเกตการณ์สิ่งผดปกติผ่านระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๔ จัดทำรายงานการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๕ จัดทำรายงานสิ่งผิดปกติที่สังเกดเห็นผ่านระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๖ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๖.๒.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๖.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่.เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
๒. ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ให้บริการ ณ ห่าอากาศยาน เช่น ช่องทางเข้าออก ประตุฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
๓. ดำธ.’. ดับเพลิงอากาศยานและดับเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบโดย
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขนิดต่าง ๆ ประจำรถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอดิกและ
อิ,b?ifWT5 นินินิส์ bfiSbYJ?! N T นินิ‘๙ดันJbYlลินินิ_!*๙ VbPiYiนํนินินิ,bVlxi ‘๙นิแท้นิ‘๙ะนิน่qJพ5•รืนิ นินิ‘นต์
เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย
๕ ช่วยต็นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในเขตท่าอากาศยานและเขตรันผิดขอบ
๖. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลีอด้านสาธารณภัย กรณีได้รับร้องขอ
๗. จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ผิกช้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ชักซ้อมๆ และเสนอแนะ แนวทางแกไขปัญหาต่าง ๆ
๘. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการกู้ภัยและคับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
๙. ปฏิบัติงานอื่น,ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้เนินการกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในห่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
๔.๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
๔.๓.๒ ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งทางอากาศ
๔.๓.๔ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๕ ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
๔.๓.๖ ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและความรู้เบื้องต้นด้านการขนล่งทางอากาศ
ภาคความเหมาะสมกับดำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประร้ติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


วิศวกรโยธา

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ©OO คะแนน
๕.๓.๑ พ.ร.บ. การเดนอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.๓.๓ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๓.๔ ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
๕.๓.๕ กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๕๐
๕.๓.๖ ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
๕.๓.๗ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้น ของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นอากาศยาน หรือนำเข้าไปโนเขตหวงห้ามของสนามบิน
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๓.๘ ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ©OO คะแนน
๕.๓.๑ พ.ร.บ. การเดนอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.๓.๓ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๓.๔ ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
๕.๓.๕ กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๕๐
๕.๓.๖ ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
๕.๓.๗ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้น ของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นอากาศยาน หรือนำเข้าไปโนเขตหวงห้ามของสนามบิน
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๓.๘ ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติ1การทำงาน และพฤติ,กรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นายช่าง CCTV

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
๖.๓.๑ ความรู้พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ CCTV และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
๖.๓.๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖.๓.๓ ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบิน
๖.๓.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๓.๕ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๖.๓.๖ กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๖.๓.๗ ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ปัญหาเบื้องต้นและสถานการณ์ปัจจุบัน

ภาคความเหมาะสมกับดำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติ1การหำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
๑. ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคับเพลิง
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบินและจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใข้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ file 1

Facebook Comments