ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ลิงค์: https://ehenx.com/16750/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุมันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
–    มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฏหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ไนการปฏิบัติหน้าที่
–    มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไนระดับดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติ หน้าที่
–    มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
–    หากเคยผ่านงานด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


บุคลากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
–    มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษา กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใซ้ในการปฏิบัติหน้าที่
–    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
–    มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล
–    มีมบุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจ สอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๒ พถษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.)
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
๓.๒.๒ ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิ จารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศ
๓.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสืดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป๓.๒.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ เพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
ทั้งนี้ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับโดยผู้สมัครเขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments