ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -12 พ.ค. 2565 รวม 70 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ลิงค์: https://ehenx.com/16766/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเทศสัมพันธ์,นิติกร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานบริการ,พนักงานอำนวยการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานอำนวยการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาชาวิชา


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาชาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์


นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในทุกสาชาวิชา หรือประกาศนืยบัตร


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


พนักงานอำนวยการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

๑. รวบรวม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์และเฝัาระวังปัญหาทางสังคม เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน สถานการณ์ทางสังคม และวางแผนป้องกัน แก้ไข และพัฒนางานด้านสังคม
๒. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ประสานการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ภาคีเครือข่าย ชมรม องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ร่วมจัดประชุม อบรม และถ่ายทอดความรู้แกบุคลากรภายในหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักสังคมสงเคราะห์

๑. ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม สรุป จัดทำรายงานสถานการณ์และปัญหาทางสังคม เพื่อประกอบการวิจัย พัฒนาและ วางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะข้อเท็จจริง ให้บริการทางสังคม แก่กลุ่มเปัาหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ บำบัดฟืนฟูป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๒. ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานชองกองทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือและ คุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ. ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ
๓. ร่วมจัดฟิกอบรมและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและ การวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๕. การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ด้านสวัสดิการ ตลอดจนการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและ เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
๒. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผน กำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที,ตั้งไว้
๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๕. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

๑. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ
๒. ช่วยปฏิบัติงานเลชานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
๔. ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานราชพิธี รัฐพิธี
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ปฏิบัติงานด้านข้อมูล การตรวจสอบ การนำเข้า วิเคราะห์รายการข้อมูล แก้ไขปัญหา ด้านข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจงานของหน่วยงาน ๒. เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใข้งาน ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ ๓. ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ค้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินสภาวะทางสังคมของ กลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ๔. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุมคามต่อระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล Website และ ป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิเคราะห์ แก้ไข ให้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง ในกรณีข่าวบิดเบือน ข่าวปลอมของหน่วยงาน ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักประชาสัมพันธ์

๑. ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
๒. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
๓. จัดทำเอกสาร ผลิตบทความ ออกแบบและผลิตสื่อ Infographic สื่อวีดิทัศน์ สปอตวิทยุ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๕. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แกประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
๖. วิเคราะห์ กลั่นกรองข่าวสารเพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และเขียนสรุปข่าว
๗. ลงพื้นที่เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดเก็บภาพงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุเพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากที่สุด
๖. ร่างเอกสาร สัญญา ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดชองสัญญา
๗. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่รับผิดชอบกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงาน การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุม บรรลุเบีาหมายที่กำหนด
๔. ติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๕. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที,ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นิติกร

๑. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไข ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
๒. ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา สอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในการดำเนินการทั้งทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแก่ประชาชน ที่อย่ในความรับผิดชอบของกระทรวง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
๓. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจหนังสือทางราชการ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
๓. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
๔. ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อใหได้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เพื่อใช้กับ คอมพิวเตอร์ งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังลือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกช้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

๑. กำกับ ดูแล ช่วยเหลือผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๒. ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แกผู้รับบริการ
๓. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในอาคารพักของผู้รับบริการและบริเวณโดยรอบ
๔. แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้รับบริการ พร้อมเขียนบันทึกรายงานพฤติกรรม
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. ปฏิบัติงานให้การบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในสำนักงาน เช่น
ถ่ายเอกสาร รับรองแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน
๒. ร่วมจัดกิจกรรมและบริการ พร้อมนำผู้รับบริการเช้าร่วมกิจกรรมและ อำนวยความสะดวกแกผู้รับบริการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบชองหน่วยงาน
๓. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อไขข้อช้องใจ และช่วยตอบคำถาม ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
๔. ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานอำนวยการ

๑. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานชองสำนักงาน
๒. ปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือ ช่วยงานเตรียมเอกสาร ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา และ นำผู้ขอรับบริการช่วยเหลือล่งต่อฝ่ายที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. อำนวยความสะดวกในการให้บริการและประสานงานในพื้นที่
๔. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บำรุงรักษาความสะอาด แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานได้
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ชองกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักสังคมสงเคราะห์

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง –    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แค้ไชเพิ่มเดิม –    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักทรัพยากรบุคคล

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล –    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ –    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักจัดการงานทั่วไป

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกัไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ –    ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน การจัดการ องค์การ และการติดตามประเมินผล –    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกัโขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรู้ด้านอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ –    ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักประชาสัมพันธ์

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ชองกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    ความรู้ทั่วไปด้านสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ –    การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ –    การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักวิชาการพัสดุ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นักวิเทศสัมพันธ์

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการด้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้[ขเพิ่มเดิม –    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ ประชาคมอาเซียน –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ –    ความรู้ ทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


นิติกร

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ชองกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แค้!ขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ –    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ –    พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ –    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีคังนี้ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวลับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก!ขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก็ไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ด. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที, ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง –    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการด้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


พนักงานบริการ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้!ขเพิ่มเดิม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


พนักงานอำนวยการ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้โขเพิ่มเดิม –    นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้โข เพิ่ม เดิม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments