ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ค. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16780/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบดเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๑๕๔๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิศวกรโยธา

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิศวกรรมโยธาและได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานวิศวกรโยธา

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบุรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ แบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงาน ด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุงบุรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแกัใขปัญหางานวิศวกรรมโยธา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จัดทำรายละเอียด และรายการด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารทุ}ปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนผังระบบคมนาคมขนส่ง และสาธารทุ}ปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

พนักงานวิศวกรโยธา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามชอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าทั่1ด้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าทั่1ด้ เข่น สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอบุญาตขับขี่รถยนต์
บุคสิกภาพทั่วไป
ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศาลากลาง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1

Facebook Comments