ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -27 พ.ค. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16927/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 27 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานโยธา

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา เช่น การออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD การประมาณราคางานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูล การจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์โนการสำรวจ และทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วิชาที่สอบ

พนักงานโยธา

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๑.๒ ความรู้ความสามารถด้านการเจียนแบบด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ AutoCAD ๑.๓ ความรู้ความสามารถด้านการประมาณราคาด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Excel
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ ทำงาน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมถึง สมรรถนะหลักเกณฑ์และสมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๓) ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1

Facebook Comments