ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16926/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชื้อพัสดุ การจัดจ้าง การซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา การจ้างที่ปรึกษา ๒) ดำเนินการเรื่องการบริจาคทรัพย์สินให้ทางราชการ ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รักษา การซ่อมแซม อาคาร สถานที่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ๔) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ การสร้างข้อมูลหลักผู้ชาย การสร้าง ใบสั่งชื้อวัสดุ การบันทึกจ้าง/เช่าที่มีการชำระเงิน เป็นงวดๆ การบันทึกจัดชื้อจัดจ้างงานระหว่างทำ การจัดชื้อสินทรัพย์ การบันทึกใบสั่ง/จ้าง/เช่า ทุกกรณี การสร้างสัญญา การเปลี่ยนแปลง แก่ไขใบสั่งชื้อ การพิมพ์ใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า การพิมพ์เอกสารสัญญา การบันทึกรับวัสดุ/สินทรัพย์ถาวร การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลัก – สินทรัพย์
๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖) จัดทำรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) มิความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มิความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ๓) มิความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมิความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๔) มิความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๕) มิความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ๖) มิความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๑) มิความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ผ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร ๑ ขั้น ๓ ถนนกรงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Facebook Comments