กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17596/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ต.ค. – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ชอขยาย ระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ บี ต่อจาก ประกาศนิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียนในสาขาวิชาเกษตรกรรมหรือ
๒. ได้รับคุณวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูดร ๓ บี ต่อจาก ประกาศนิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรกรรม
๓. สามารถปฏิบ้ตงานในพึ้นที่ได้
๔. เป็นผัมีความรู้และสามารถใข้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. รับผิดขอบการผลต และขยายพันธ์สัตว์ ผลีตพันธุพึชอาหารสัตว์
๒. ติดตามและบันท้กข้อมูล ด้านการผลีต ขยายพันธ์สัตว์ และพขอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฎบัตงานทดลอง ตาบที่ได้รับมอบหนาย
๔. ปฏิบีตงานด้านข้นทะเบียน และรับรองพันธุสัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบีคงานถ่ายทอดเทคไนไลยด้านผลีตสัตว์ หรือด้านสุชภาพสัตว์
๖. ปฏิบีตงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพ้ฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัดีงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติในตำแหน่ง
๒. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไนตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไนตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments