กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/17597/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิศวกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์ 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสบุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขียนชุดคำสั่งทดสอบความถูกต้องของคำสั่งแกํไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมู ลของหน่วยงานที่ไม,ซับช้อนเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานใหัมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทำงานเครื่องการติดตั้ง ระบบเครื่องเพื่อใหั[ด้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม,เหมาะสมขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม,เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตเพื่อให้การออก ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู,มือระบบและคู,มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก,ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใฃ้สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิศวกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมประกอบอาคาร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ และการวางแผน
๑.๑ สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน เกี่ยวกับงานวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแชม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
๑.๒ จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและการใช้นํ้าประปา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ กำหนดมาตรการด้านพลังงานและการใช้นํ้า
๑.๓ จัดเก็บข้อมูล แบบแปลน ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๑.๔ จัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร รวมถึงการปรับปรุงแบบ ประกอบอาคาร แบบไฟฟ้า แบบประปาให้เป็นปัจจุบัน
๑.๕ กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกำหนด และความปลอดภัย
๑.๖ จัดทำมาตรการในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการจัดการที่ปลอดภัย และ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ จัดทำแผนหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย เช่น แผนฉุกเนิน แผน รองรับสภาวะวิกฤต มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร มาตรการควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น
๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
๒. ด้านการประสานงาน
ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกและผู้รับจ้าง ในการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแชม แก่ไข ระบบวิศวกรรมภายในอาคาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๓. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมประกอบ อาคารและโครงสร้างพื้นฐานให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่ภายในอาคาร และประชาชนทั่วไป


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารข้อสนเทศ และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
2. พัฒนาและออกแบบช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อใหได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะงานด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและความตองการของหน่วยงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยประเมินผลข้อมูล และการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการให้บริการข้อมูล เพื่อใช้ประกอบแนวทางในการประมวลผล การปรับปรุงนโยบาย แผนมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นำเข้า แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิทัลในเว็บเพจ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน บริการข้อมูลข้อสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่าย องค์กรและหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลระบบเครือข่ายเว็บไชต์ เว็บเพจ และแอพพลิเคชั่น อื่นๆ ที่รับผิดชอบเป็นหลักให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างปกติ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งตามข้อกำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
–    ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
–    การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย
–    นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–    ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
–    ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– การวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างข้อมูลองค์กร


วิศวกร

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
–    การบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และการออกแบบเว็บไซต์
–    นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–    ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
–    ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    ความรู้ด้านระบบและข้อมูลการบริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments